ارائه و نگهداری سيستم های سخت افزاری

hardware 300x129 خدمات سخت افزاری

مشاوره و ارائه متدهای فنی تخصصی بمنظور نگهداری بهينه سيستمها
مشاوره و طراحی سيستم های سخت افزاری مورد نياز سازمانها

سرویسهای دورهای تعمیر و نگهداری از سیستم ها

تعميرات و راه اندازی سیستم های خارج از قراداد پشتيبانی
ارتقاء و بهينه سازی سخت افزارهای موجود در يک سازمان
تعمیر و نگهداری تجهیزات سخت افزاری

نگهداری تجهیزات پسیو

نگهداری تجهیزات شبکه

پشتیبانی و انجام سرويس دوره اي سخت افزاري

عقد قرارداد پشتیبانی با شرکت ها

ارائه خدمات سخت افزاری در محل( مخصوص شرکت ها)بالای صفحه


2022 © خدمات شبکه ، پشتیبانی شبکه ، مجازی سازی شبکه ، Network support .